Pháp Thoại Mp3

Tìm cầu hạnh phúc
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tình thương cao cả
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tịnh khẩu tịnh tọa
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tổn thất lớn nhất
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Trâu ơi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tu là tiến
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tu như trồng cây
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Vẫn còn hạnh phúc
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Vì pháp quên bệnh
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Vô tình nói pháp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Vui buồn mùa xuân
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Họa phước khôn lường
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính