Pháp Thoại Mp3

Sở trường người xuất gia
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Ai cũng là Phật
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bảy pháp đoạn phiền não
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bốn phương pháp cảm hóa
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Buông xuống
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Cao nguyên thánh địa
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chuyển hóa khổ đau
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Con Phật con ma
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Cúng dường
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đẹp người đẹp nết
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Điều kiện sinh về lạc quốc
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đi về đâu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính