Pháp Thoại Mp3

Vững tiến
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Gió thổi trúc lay
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chủ nhân của nghiệp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Học và tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tiếng chuông cảnh giác
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tìm chốn tu thân
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Khó vẫn làm được
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Cảm ơn vô thường
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bậc đại nhân
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp viên
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Dân hòa nước mạnh
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính