Pháp Thoại Mp3

Vững tin Tam bảo (Giảng tại Perth - Úc Châu)
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hết lòng vì đạo (Giảng tại Sydney - Úc Châu)
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Người biết ơn (Giảng tại Melbourne - Úc Châu)
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Quả báo sát sinh
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nữ hộ pháp Visakha
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Thỏa mãn niềm vui
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Trách nhiệm của ai? (nội dung quan trọng Phật tử nên xem)
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Như voi giữa trận
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Yêu nên tốt...
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Khéo biết tâm mình
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm tình với bạn trẻ - KTMH 2014
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hồi đầu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính