Pháp Thoại Mp3

Lộc ai cho
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Năm Tuất nói chuyện chó
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Sửa đổi 3 nghiệp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
10 Pháp hộ trì
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nhân duyên đi Mỹ 2017
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Giữ gìn cội nguồn
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
5 cấu uế của tâm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chánh niệm tỉnh giác
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Mong ước đời người
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đắc nhân tâm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chánh đạo
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nghiệp lực chúng sinh
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính