Nhạc Niệm Phật | Chùa Hoằng Pháp


Nhạc Niệm Phật

Danh mục - Nhạc Niệm PhậtTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,572,192
    pháp âm : 57,729,094
 • Đang truy cập
    Tin tức : 31
    Nghe pháp : 38
 • Số người đang Online: 69

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009