Lễ xuất gia

Lễ thế phát xuất gia (21/06/2020)
Chùa Hoằng Pháp