Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Lễ Vu Lan Báo Hiếu trọng ân - Chùa Hoằng Pháp Cambodia
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Đại Lễ Vu Lan 2006
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Đại Lễ Vu Lan 2008
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Phước Thiên - Cambodia
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính