Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan 2017
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
Chùa Hoằng Pháp
Đại Lễ Vu Lan 2016
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Đại Lễ Vu Lan 2015
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Đại lễ Vu Lan 2014
Lễ Vu Lan Báo Hiếu trọng ân - Chùa Hoằng Pháp Cambodia
Đại Lễ Vu Lan 2006
Đại Lễ Vu Lan 2008
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Phước Thiên - Cambodia