Lễ Tri Ân Đệ Tử

Lễ Tri Ân Đệ Tử 31.12.2020
Chùa Hoằng Pháp
Lễ Tri Ân Đệ Tử 2019 (Buổi Tối)
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lễ Tri Ân Và Tổng Kết Cuối Năm 2019
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính