Khóa 84

Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư
Thích Nguyên Hiền
Đi qua nghiệp duyên
Thích An Đạt
Đi qua nghiệp duyên
Thích An Đạt
Chuyển hóa nghiệp "Bà Tám"
Thích Tâm An
Chuyển Hóa Nghiệp "Bà Tám"
Thích Tâm An
Tìm hiểu chữ tu trong đạo Phật
Thích Trí Minh
Đối trị bệnh hôn trầm giải đãi
Thích Đồng Thành
Tìm hiểu chữ tu trong đạo Phật
Thích Trí Minh
Đối trị bệnh hôn trầm giải đãi
Thích Đồng Thành
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ phần 3
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ phần 3
Thượng tọa Thích Quảng Thiện