Video News

Sắc son đạo pháp - Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử
22
Bản tin Phật sự số 44
15
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung | Chùa Hoằng Pháp
19
Gửi tặng sách đến các trường học | Chùa Hoằng Pháp
13
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 15.11.2020
21
Khóa lễ Sám Hối định kỳ | 29.09 Canh Tý
12
Khóa Tu Thiếu Nhi | 08.11.2020
18
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 01.11.2020
31
Bản tin Phật sự số 43
24
Sám hối và tụng giới | 14.09 Canh Tý
25
Lễ Hằng Thuận và Khóa tu Kinh Nikaya | 25.10.2020
30
Khóa tu dành cho thanh thiếu niên | 18.10.2020
36