Video Dharma

Chùa là trường học Phật pháp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm sự với sinh viên
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Kể chuyện hoằng pháp tại Mỹ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nhân thiện tâm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tống táng giản đơn
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Một pháp thành tựu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Người Phật tử cần biết
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Từ bệnh đến thuốc
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bất tăng bất giảm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lời thật mất lòng
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tám Pháp thế gian
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hướng đến ánh sáng
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính