Video Dharma

Hòa là gốc an vui
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Ở đời vui đạo
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tích của hay tích đức?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Khất thực nuôi cha mẹ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
16 Giấc mơ lạ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Cải đạo cao thượng
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Đừng mê của lạ - KTPT 79
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nhớ Phật Pháp Tăng (Giảng tại Sydney - Úc Châu)
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Người biết ơn (Giảng tại Melbourne - Úc Châu)
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Vững tin Tam bảo (Giảng tại Perth - Úc Châu)
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hết lòng vì đạo (Giảng tại Sydney - Úc Châu)
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Quả báo sát sinh
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính