Video Dharma

Nghiệp lực chúng sinh
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tình là dây oan
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Pháp vị vô thượng
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoa đăng tỏa sáng đêm Di Đà 2016
Chùa Hoằng Pháp
Thầy tài trò giỏi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lỗi lầm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bệnh từ miệng vào
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Cái gì là của ta?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Ý nghĩa hoa đăng đêm Di Đà
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Dấu ấn hoằng pháp tại Mỹ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Chùa là trường học Phật pháp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm sự với sinh viên
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính