Repentance Ceremonies

Thương người khó thương
Lecturer Thích Tâm Lực
Thương người khó thương
Lecturer Thích Tâm Lực
Đi tìm hạnh phúc
Lecturer Thích Tâm Luân
Đi tìm hạnh phúc
Lecturer Thích Tâm Luân
Buông tay nỗi buồn
Lecturer Thích Tâm Chánh
Buông tay nỗi buồn
Lecturer Thích Tâm Chánh
Gia tài của Phật
Lecturer Thích Tâm Độ
Gia tài của Phật
Lecturer Thích Tâm Độ
Khen chê muôn thuở cuộc đời
Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Lòng ích kỷ
Lecturer Thích Tâm Đại
Lòng ích kỷ
Lecturer Thích Tâm Đại
Phát tâm Từ bi
Lecturer Thích Tâm Đại