Khóa 80

Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Lecturer Thích Tâm Đại
Listen: 11025
Download: 939

Other Media

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8310
1009
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
11657
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10023
859
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8864
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
17239
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
11790
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10269
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9683
422
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
7628
293