The song to greet Vesak

Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 10257
Download: 1857

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
24616
3925
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14463
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13500
2498
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9011
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9378
1629
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14830
2130
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10158
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12698
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9686
1982
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10999
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8083
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25848
2029