65th Course

Trở lại thiên đường
Lecturer Thượng tọa Thích Phước Tiến
Listen: 3065
Download: 386

Other Media

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10806
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16537
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8635
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11128
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10669
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17456
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3235
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3825
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3118
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3472
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6191
1461