Causal Blessing to Meet Master.

Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 15232
Download: 2718

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
16537
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
10901
1628
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11013
1866
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
12441
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8496
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
15644
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17968
3555
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9222
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16513
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14226
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
5573
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5470
297