51th Course

Tịnh độ ở đâu
Lecturer Thượng tọa Thích Viên Trí
Listen: 4442
Download: 713

Other Media

Kinh niệm Phật Ba-la-mật (kỳ 4) - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5917
808
Tiếng nói từ nội tâm - Phật thất kỳ 51
Thích Đức Trường
7684
892
Niệm Phật - con đường đưa đến chân hạnh phúc - Phật thất kỳ 51
Thích Minh Vũ
6212
848
Tịnh độ ở đâu - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Viên Trí
9003
1279
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 4
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3081
518
Tiếng nói từ nội tâm
Thích Đức Tường
3138
550
Niệm Phật con đường đưa đến chân hạnh phúc
Thích Minh Vũ
3094
508