The song to greet Vesak

Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 9390
Download: 1629

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
24629
3925
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14476
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13511
2498
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9023
1767
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10271
1857
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14843
2130
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10173
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12710
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9701
1982
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11011
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8096
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25854
2029