Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Listen: 21931
Download: 20160

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1197
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1042
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1468
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2669
52
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
6973
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
4437
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
9838
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
4931
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8392
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
32356
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
24316
15270
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12188
1675