Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Listen: 25036
Download: 15270

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1509
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1356
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1726
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3247
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7259
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
4841
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10295
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5172
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8608
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
32879
1814
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12496
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
22411
20160