Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Listen: 24269
Download: 15270

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1166
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1022
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1445
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2622
52
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
6951
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
4394
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
9788
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
4915
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8375
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
32301
1814
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12169
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
21899
20160