Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 4840
Download: 374

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1509
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1356
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1726
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3247
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7259
457
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10295
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5172
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8607
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
32878
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25036
15270
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12495
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
22411
20160