Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 4403
Download: 374

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1170
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1024
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1448
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2625
52
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
6954
457
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
9797
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
4917
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8378
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
32309
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
24277
15270
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12171
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
21904
20160