Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 9789
Download: 475

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1166
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1022
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1445
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2622
52
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
6952
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
4394
374
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
4915
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8375
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
32301
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
24270
15270
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12169
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
21899
20160