49th Course

Tâm bệnh, thân bệnh - Phật thất kỳ 49
Lecturer Hòa thượng Thích Giác Hạnh
Listen: 20030
Download: 2828

Other Media

Lời khai thị sách tấn niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Thiện Trí
11369
1206
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A-di-đà - Phật thất kỳ 49
Thích Ngộ Thông
10734
1335
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2 - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Nhật Từ
7816
960
Buông xả niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Giác Đăng
12305
1598
Bí mật bên kia cửa tử - Phật thất kỳ 49
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18358
2789
Bí mật bên kia cửa tử
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8604
2577
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3885
614
Lời khai thị sách tấn niệm Phật
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4261
598
Tâm bệnh - thân bệnh
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
9437
2075
Xả bỏ
Thích Giác Đăng
5323
969
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A Di Đà
Thích Ngộ Thông
7047
909