49th Course

Tâm bệnh, thân bệnh - Phật thất kỳ 49
Lecturer Hòa thượng Thích Giác Hạnh
Listen: 19962
Download: 2828

Other Media

Lời khai thị sách tấn niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Thiện Trí
11275
1206
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A-di-đà - Phật thất kỳ 49
Thích Ngộ Thông
10632
1335
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2 - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Nhật Từ
7738
960
Buông xả niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Giác Đăng
12187
1598
Bí mật bên kia cửa tử - Phật thất kỳ 49
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18283
2789
Bí mật bên kia cửa tử
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8545
2576
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3820
614
Lời khai thị sách tấn niệm Phật
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4199
598
Tâm bệnh - thân bệnh
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
9394
2075
Xả bỏ
Thích Giác Đăng
5260
969
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A Di Đà
Thích Ngộ Thông
6984
909