Causal Blessing to Meet Master.

Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 11288
Download: 1866

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
16813
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11269
1628
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15502
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
12705
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8748
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16184
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
18421
3555
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9516
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16795
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14500
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
5967
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5700
297