65th Course

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Lecturer Thượng tọa Thích Đồng Thành
Listen: 10809
Download: 1738

Other Media

Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16540
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8638
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11130
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10672
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17459
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3238
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3828
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3122
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3476
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6194
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3069
386