Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 1155
Download: 66

Other Media

Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1009
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1433
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2609
52
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
6935
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
4373
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
9779
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
4903
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8367
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
32285
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
24252
15270
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12161
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
21880
20160