67th Course

Nhớ mãi lời thầy
Lecturer Thích Thiện Thanh
Listen: 3408
Download: 546

Other Media

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
12850
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
8776
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
9290
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
9749
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
9433
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
22705
2879
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
2963
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3009
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4213
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
3351
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4644
996