70th Course

Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Lecturer Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Listen: 10274
Download: 1952

Other Media

Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
9002
1138
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15507
1897
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11204
1651
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14725
1836
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
8845
1007
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
10334
1190
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
5385
1054
Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
13551
1074
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
7305
1484
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6540
1442
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
5630
766