Music of Reciting the Buddha

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Listen: 28996
Download: 4364

Other Media

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
126216
14492
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
45610
4523
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
39190
3286
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
35054
4080
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
32401
4489
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
46833
8633
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
36173
3616
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
31741
3534
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
40785
5929
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
61283
11582
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
67748
7578
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
95737
17786