Music of Reciting the Buddha

Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
Listen: 95687
Download: 17776

Other Media

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
126167
14482
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
45593
4512
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
39172
3282
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
35035
4063
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
32383
4473
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
46807
8611
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
36124
3607
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
31703
3526
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
40746
5915
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
61216
11565
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
67720
7578
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
28981
4354