Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 4909
Download: 383

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1162
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1019
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1438
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2613
52
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
6945
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
4387
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
9782
475
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8370
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
32295
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
24261
15270
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12163
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
21890
20160