Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 1443
Download: 145

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1166
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1022
75
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2622
52
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
6950
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
4392
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
9788
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
4914
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8374
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
32299
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
24269
15270
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12168
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
21898
20160