Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 2623
Download: 52

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1169
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1024
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1446
145
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
6954
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
4397
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
9793
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
4917
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8377
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
32309
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
24273
15270
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12171
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
21903
20160