Ven.’s Advice

Lời Thầy Khuyến Tu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 12373
Download: 1893

Other Media

Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
19489
2865
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
29876
4957
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
22847
3557
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
15966
2701