49th Course

Lời khai thị sách tấn niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Lecturer Hòa thượng Thích Thiện Trí
Listen: 11021
Download: 1206

Other Media

Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A-di-đà - Phật thất kỳ 49
Thích Ngộ Thông
10386
1335
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2 - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Nhật Từ
7516
960
Tâm bệnh, thân bệnh - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
19776
2828
Buông xả niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Giác Đăng
11942
1598
Bí mật bên kia cửa tử - Phật thất kỳ 49
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18055
2789
Bí mật bên kia cửa tử
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8411
2576
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3709
614
Lời khai thị sách tấn niệm Phật
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4070
598
Tâm bệnh - thân bệnh
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
9276
2074
Xả bỏ
Thích Giác Đăng
5139
966
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A Di Đà
Thích Ngộ Thông
6835
909