49th Course

Lời khai thị sách tấn niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Lecturer Hòa thượng Thích Thiện Trí
Listen: 11410
Download: 1206

Other Media

Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A-di-đà - Phật thất kỳ 49
Thích Ngộ Thông
10777
1335
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2 - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Nhật Từ
7860
960
Tâm bệnh, thân bệnh - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
20067
2828
Buông xả niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Giác Đăng
12345
1598
Bí mật bên kia cửa tử - Phật thất kỳ 49
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18403
2789
Bí mật bên kia cửa tử
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8632
2577
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3912
614
Lời khai thị sách tấn niệm Phật
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4304
598
Tâm bệnh - thân bệnh
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
9465
2075
Xả bỏ
Thích Giác Đăng
5353
969
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A Di Đà
Thích Ngộ Thông
7080
909