49th Course

Lời khai thị sách tấn niệm Phật
Lecturer Hòa thượng Thích Thiện Trí
Listen: 4303
Download: 598

Other Media

Lời khai thị sách tấn niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Thiện Trí
11410
1206
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A-di-đà - Phật thất kỳ 49
Thích Ngộ Thông
10777
1335
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2 - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Nhật Từ
7860
960
Tâm bệnh, thân bệnh - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
20067
2828
Buông xả niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Giác Đăng
12345
1598
Bí mật bên kia cửa tử - Phật thất kỳ 49
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18403
2789
Bí mật bên kia cửa tử
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8632
2577
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3912
614
Tâm bệnh - thân bệnh
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
9465
2075
Xả bỏ
Thích Giác Đăng
5353
969
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A Di Đà
Thích Ngộ Thông
7079
909