67th Course

Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Lecturer Thích Nguyên Hiền
Listen: 3342
Download: 539

Other Media

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
12844
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
8772
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
9283
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
9741
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
9425
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
22697
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
3402
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
2955
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3004
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4210
884
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4638
996