Khóa 88

Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Lecturer Thích Nguyên Hiền
Listen: 711
Download: 41

Other Media

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
3510
70
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
2954
48
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
6777
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
1668
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
1425
102
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4034
89
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2927
47
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
2199
60
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1014
26
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
937
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
910
33