Khóa 88

Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Lecturer Thích Nguyên Hiền
Listen: 904
Download: 33

Other Media

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
3500
70
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
2941
48
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
6759
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
1661
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
1418
102
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4017
89
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2907
47
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
2190
60
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1009
26
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
932
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
705
41