Audio Prayer Book

Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 351806
Download: 62954

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
250696
48943
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
197866
49781
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
123580
24247
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
137082
35276
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121827
25500
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51443
17672
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
45944
16316
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
139509
42250
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
235272
73279
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
95426
35483
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
55404
24100