Audio Prayer Book

Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 348800
Download: 62793

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
247836
48756
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
196119
49265
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
121860
24169
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
136350
35227
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121331
25275
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
50988
17624
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
45509
16265
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
138180
42168
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
234382
73103
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
94681
35415
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
54903
24030