Audio Prayer Book

Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
Listen: 55399
Download: 24100

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
250651
48943
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
197841
49767
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
123568
24247
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
137078
35276
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121823
25500
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51438
17672
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
45942
16316
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
139484
42250
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
351748
62954
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
235254
73279
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
95414
35483