Audio Prayer Book

Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 94837
Download: 35424

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
248441
48813
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
196540
49474
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
122018
24183
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
136498
35238
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121428
25413
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51106
17630
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
45593
16280
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
138416
42186
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
349437
62839
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
234554
73123
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
55015
24044