Audio Prayer Book

Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 95093
Download: 35460

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
249511
48866
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
197176
49629
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
122914
24232
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
136796
35251
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121608
25452
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51262
17648
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
45716
16294
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
138889
42218
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
350532
62889
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
234908
73240
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
55199
24084