Audio Prayer Book

Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 96718
Download: 35546

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
256629
49029
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
200867
50671
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
125371
24296
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
137989
35363
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
122602
25545
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52044
17724
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46517
16360
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
142682
42492
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
358922
63147
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
237410
73390
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
56222
24136