Audio Prayer Book

Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Lecturer Thích Chiếu Túc
Listen: 122038
Download: 24183

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
248552
48813
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
196609
49474
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
136519
35238
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121442
25413
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51115
17631
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
45600
16281
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
138472
42187
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
349585
62839
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
234585
73123
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
94859
35424
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
55033
24044