Audio Prayer Book

Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Lecturer Thích Chiếu Túc
Listen: 123568
Download: 24247

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
250652
48943
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
197841
49767
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
137078
35276
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121823
25500
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51439
17672
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
45942
16316
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
139485
42250
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
351748
62954
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
235254
73279
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
95414
35483
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
55400
24100