Audio Prayer Book

Kinh Phổ môn
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 250697
Download: 48943

Other Media

Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
197866
49781
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
123580
24247
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
137083
35276
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121827
25500
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51444
17672
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
45944
16316
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
139509
42250
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
351808
62954
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
235272
73279
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
95426
35483
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
55404
24100