Audio Prayer Book

Kinh Phổ môn
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 247839
Download: 48756

Other Media

Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
196121
49265
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
121861
24169
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
136350
35227
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121331
25275
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
50989
17624
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
45509
16265
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
138181
42168
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
348802
62793
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
234383
73103
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
94682
35415
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
54903
24030