Audio Prayer Book

Kinh Phổ môn
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 251949
Download: 48971

Other Media

Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
198482
49998
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
123884
24259
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
137254
35299
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
122015
25510
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51609
17696
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46080
16329
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
140090
42289
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
354080
63080
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
235562
73333
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
95679
35500
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
55615
24117