49th Course

Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2
Lecturer Thượng tọa Thích Nhật Từ
Listen: 3705
Download: 614

Other Media

Lời khai thị sách tấn niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Thiện Trí
11019
1206
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A-di-đà - Phật thất kỳ 49
Thích Ngộ Thông
10381
1335
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2 - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Nhật Từ
7504
960
Tâm bệnh, thân bệnh - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
19772
2828
Buông xả niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Giác Đăng
11934
1598
Bí mật bên kia cửa tử - Phật thất kỳ 49
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18047
2789
Bí mật bên kia cửa tử
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8407
2576
Lời khai thị sách tấn niệm Phật
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4066
598
Tâm bệnh - thân bệnh
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
9270
2074
Xả bỏ
Thích Giác Đăng
5133
966
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A Di Đà
Thích Ngộ Thông
6829
909