49th Course

Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2
Lecturer Thượng tọa Thích Nhật Từ
Listen: 3885
Download: 614

Other Media

Lời khai thị sách tấn niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Thiện Trí
11369
1206
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A-di-đà - Phật thất kỳ 49
Thích Ngộ Thông
10734
1335
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2 - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Nhật Từ
7816
960
Tâm bệnh, thân bệnh - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
20031
2828
Buông xả niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Giác Đăng
12305
1598
Bí mật bên kia cửa tử - Phật thất kỳ 49
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18358
2789
Bí mật bên kia cửa tử
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8604
2577
Lời khai thị sách tấn niệm Phật
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4261
598
Tâm bệnh - thân bệnh
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
9437
2075
Xả bỏ
Thích Giác Đăng
5323
969
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A Di Đà
Thích Ngộ Thông
7047
909