Audio Prayer Book

Kinh Lăng Nghiêm
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 137143
Download: 35278

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
251130
48949
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
198070
49869
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
123693
24247
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121877
25500
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51517
17672
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46003
16316
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
139704
42259
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
352329
62955
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
235364
73281
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
95533
35483
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
55468
24100