Audio Prayer Book

Kinh Lăng Nghiêm
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 136795
Download: 35251

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
249511
48866
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
197176
49629
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
122914
24232
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121608
25452
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51262
17648
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
45716
16294
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
138889
42218
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
350532
62889
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
234908
73240
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
95093
35460
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
55199
24084