Audio Prayer Book

Kinh Lăng Nghiêm
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 136381
Download: 35229

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
247979
48766
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
196208
49321
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
121909
24173
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121359
25399
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51006
17626
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
45528
16267
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
138224
42170
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
348894
62803
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
234415
73106
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
94718
35417
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
54922
24032