Audio Prayer Book

Kinh Dược Sư
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 235363
Download: 73281

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
251129
48949
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
198069
49869
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
123693
24247
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
137141
35278
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121875
25500
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51517
17672
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46001
16316
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
139703
42259
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
352329
62955
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
95533
35483
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
55468
24100