Audio Prayer Book

Kinh Dược Sư
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 234560
Download: 73123

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
248459
48813
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
196550
49474
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
122019
24183
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
136502
35238
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121429
25413
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51108
17631
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
45596
16281
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
138427
42187
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
349464
62839
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
94839
35424
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
55018
24044